ایران باستان

ایران؛ سرزمین نیایش و جشن‌

ایران؛ سرزمین نیایش و جشن‌

در ایران قدیم هر روز ماه نام به خصوصی داشت و یک روز از ماه همنام خود ماه بود که در این روز جشن‌های باشکوهی ترتیب داده می‌شد. در ادامه با جشن‌های ایران باستان آشنا خواهید شد.